دوه سوه اتيا سيم کارتو نه راټول کړي شول

دمخا برا تي شبکو څه دپاسه دوه سوه اتيا سيم کارتو نه دمو ظف هيئت له خوا د کا بل ښار له شپږمې نا حيې څخه را ټول کړي شول باخترا ژانس ته دلوى څارنوالې دخپرونو رياست د معلو ما تو له مخې : د لوى څارنوالې ادارې د خلکو دشکايتو نو له ا مله دعا مه ،مد ني او تجارتي حقوقو دڅارنوالې يو تن څارنوال د استا زي په تو ګه وټا که چې په نتيجه کې يې د افغان بيسيم ،روشن ،اتصالاتو او ام ټى ان دمخا برا تي شبکو ٢٨٣ سيم کارتو نه چې د خلکو له خوا پلورل کيدل ضبط کړل . دغه را ز هيئت دپلورنې ٦١٥ فورمې دخلکو ٥٠٠ عکسو نه او يوه اله چې له يوسيم کارت څخه بل سيم کارت ته کريدت ليږدوي تر لاسه کړى دى

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / بدلون )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / بدلون )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / بدلون )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / بدلون )

Connecting to %s

%d bloggers like this: